Miniszterelnökség

MVH

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Herman Ottó Intézet

 Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Mit takar a LEADER kifejezés?

L - Liasion E - Entre A - Actions de D - Development de l' E - Economie R - RualeLeader logo

LEADER szó jelentése: "A vidék gazdaság-fejlesztési tevékenységei közötti kapcsolat."A LEADER program azzal a céllal indult a 90-es évek elején az Európai Unió tagállamaiban, hogy az elszegényedő vidéki térségek további leszakadását megállítsa.  A LEADER célja, a vidéki térségekben élők segítése és bátorítása, annak érdekében, hogy térségük hosszabb távú fejlesztési lehetőségeit közösen átgondolják. Olyan integrált, újszerű megoldásokat magukban foglaló stratégiák megvalósításának támogatása a szándék, amelyek biztosítják a térség fenntartható fejlődését, különös tekintettel:

- A természeti és kulturális örökség megóvására
- A vidéki gazdaság megerősítésére, ami elsősorban munkahelyek teremtését jelenti
- A helyi közösségek szervezeti feltételeinek javítására

A LEADER+ program azon az újfajta elképzelésen alapul, amely szerint a vidékfejlesztés csak akkor lehet sikeres, ha az ott élők, az ott működő szervezetek együttműködésével, tevékenységeik összehangolásával valósul meg. 
A LEADER+ keretei között kötelező kialakítani ilyen kooperációt, amelynek alapja a szereplők közötti partneri viszony.

Partnernek lenni, együttműködni a következőket jelenti:
- Részt venni a térség, a közösség ügyeiben, tagjává válni különböző szervezeteknek, vagy egy fontos ügy mögé állni.
- Aktívan közreműködni a közéleti döntéshozatali folyamatokban, abban felelősséget vállalni.
- Kiállni egy fontos ügyért, nyilvánosan elmondani vagy megvédeni egy véleményt
- Információt átadni, azt terjeszteni, kommunikálni, tapasztalatot cserélni.

Az együttműködés elsődleges célja az, hogy - egy hosszú távú fejlesztési elképzelés megvalósítása érdekében - képes legyen pozitívan befolyásolni az adott térségben élők életét, és ennek érdekében átalakítsa a térség intézményeinek működését.
A megfelelő fejlesztési elképzelés kimunkálásához, a kiegyensúlyozott jövőkép megalkotásához elengedhetetlen különféle, a térség társadalmát jól reprezentáló szereplők bevonása az együttműködésbe.

A LEADER kedvezményezettjei a helyi vidékfejlesztési munkacsoportok(más néven Helyi Akciócsoport), amelyeknek a tagjai az adott térség gazdasági, önkormányzati és egyesületi életének képviselői.

Ezek a következők:
- Természetes személyek vagy azok egyesülései, amelyeket elsősorban a társadalmi, a foglalkoztatási és az életminőséggel kapcsolatos problémák foglalkoztatnak. A szociális szféra érdekeit képviselik.
- Üzleti szféra, pénzügyi szektor, amelyet főként a jövedelmezőség, a gazdasági haszon és a helyi gazdaság piaci alkalmazkodása érdekel. A versenyszféra érdekeit képviseli.
- Regionális, nemzeti és európai közintézmények, önkormányzatok, állami szervezetek, amelyek elsődleges feladata a regionális politika megvalósítása, a térség szociális, foglalkoztatási, gazdasági, környezeti helyzetének javítása, kulturális örökségének védelme, valamint az ágazati és a területi politika összhangjának megteremtése. Az állam, az államigazgatás érdekeit képviselik.

Fontos, hogy a munkacsoportokban a gazdasági és a civil szféra tegye ki a többséget, s ne az önkormányzati és a közszféra képviselői legyenek túlsúlyban. A helyi vidékfejlesztési munkacsoportok döntés hozatali felelőssége a program kialakítása, illetve a végső kedvezményezettek kiválasztása során jelenik meg. A munkacsoportok működési felelőssége - azaz a számukra biztosított keretösszeggel kapcsolatos konkrét rendelkezés - az egyes tagállamokban eltérő lehet, mivel ez függ a munkacsoportok felkészültségétől, valamint az ország közigazgatási struktúrájától.

LEADER - program működése az Európai Unióban

1991-ben kísérleti jelleggel indult, és 1993-ig tartott LEADER I. program forrása 400 millió ECU volt, s elsősorban tapasztalatszerzésre volt alkalmas. 1994-1999 között a LEADER II. már bővebb forrással, mintegy 1,7 milliárd ECU-vel rendelkezett. Míg a LEADER I. a vidéki térségek fejlesztése érdekében új szemléletet honosított meg, addig a LEADER II. ezt a szemléletet kívánta elterjeszteni, népszerűbbé tenni. A 2000-tõl 2006-ig tartó programozási időszakra 2,02 milliárd eurót lehet felhasználni e célra. A LEADER+ célja megerősíteni, pontosítani a korábban kidolgozott vidékfejlesztési módszert.

Az Európai Unió 2007 és 2013 közötti finanszírozási időszakában, évente 9-10 milliárd forintnyi forrás használható fel az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program - LEADER+ alprogramja keretében településcsoportok együttes fejlesztésére. Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv "A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért" részprogramja keretében került meghirdetésre a LEADER program Magyarországon.

A LEADER a vidékfejlesztés speciális eszköze

Mi is a LEADER? A vidékfejlesztés egy speciális eszköze, mely a vidék gazdaságának fejlesztését tűzi ki célul. Az egész LEADER program megvalósítása hét alappilléren nyugszik. A hét alappillér képezi a fő irányvonalat a megvalósításnál. Ezek köré kell felépíteni az elképzeléseket.

A hét alappillér a következő:
1. Területalapú megközelítés (a kistérségnek összefüggő területnek kell lenni)
A LEADER- térség olyan terület, amelynek lakói a "helyi identitást" (otthon-érzet) közösen élik meg. Nem, vagy nem feltétlenül statisztikai kistérség.
- A területnek összefüggőnek és megfelelő méretűnek kell lennie ahhoz, hogy biztosítani tudja az életképes fejlesztési stratégia fenntartásához szükséges emberi, pénzügyi és gazdasági erőforrásokat (Népesség: 10 000 - 100 000 fő)
o A területalapú megközelítés révén azok dolgoznak együtt, akik közös otthonuknak érzik az adott térséget, és ez a motiváció hatékonyan mozgósítja és értékesíti a helyi kezdeményezéseket és erõforrásokat
2. Alulról építkező megközelítés (a helyi szereplők vesznek részt a program megvalósításában)
" A helyi akciócsoportok döntéshozatali felhatalmazással rendelkeznek a helyi
fejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása terén
o A helyi szereplõk közvetlenül bekapcsolódnak a saját mindennapi életüket meghatározó fejlesztési folyamatokba
o Az alulról építkezõ tervezéssel és megvalósítással bizonyítottan együtt jár az erõforrások felhasználásának fokozott hatékonysága
o A decentralizáció által az alacsonyabb irányítói szintek szereplõi közvetlenül bekapcsolódnak az uniós irányelvek alkalmazásába a saját mindennapi környezetükben 3. Sajátos irányítási és finanszírozási módszerek (önálló pénzügyi felelõsség)
A helyi akciócsoportokban az üzleti élet és a civil társadalom képviselõinek ugyanannyi szavazati joguk van, mint a közszférának
o A helyi pénzügyi támogatás és irányítás "LEADER- módszere" kiegyenlíti a megszilárdult hatalmi pozíciókat és erõsíti a kiegyensúlyozott hatalomelosztást
o Az önálló pénzügyi felelõsség lehetõvé teszi a helyi bankok, hitelintézmények és vállalkozások jobb bevonását a projektek finanszírozásába
o Gyakorlatilag a finanszírozási döntések meghozatala és végrehajtása a helyi akciócsoportok feladatát képezi.
o Szükséges összehangolni a "mozgósítási intézkedéseket", a menedzsmentet és a finanszírozást. 
4. Háromoldalú partnerség (egyén, szervezetek és a közszféra) "Egyének és szervezetek a közszféra, az üzleti élet és a civil társadalom körébõl, önkéntes, kölcsönösen gyümölcsözõ, innovatív kapcsolatokat kezdeményeznek közös társadalmi célkitûzések megvalósítása érdekében, forrásaik és kompetenciáik egyesítése révén."
5. A tevékenységek újító jellege (új ötletek, életképes megoldások)
A megújulást, új szemléletet, az újítások középpontba helyezését a vidéki emberek sajátos szükségletei indokolják
o A mai gazdasági környezetben létkérdés, hogy a mezőgazdaság mellett új vagy kiegészítő megélhetési lehetőségeket találjanak
o A LEADER újító jellege a helyi erőforrásokra támaszkodó, új ötleteken alapuló, változatosabb kereskedelem, ipar és szolgáltatások támogatását jelenti
o A helyi szereplők kezdeményezése, mely segítségével a terület által kínált sajátos kihívásokra találnak új, életképes megoldást.
6. A tevékenységek közti kapcsolatok- integrált, ágazatok közötti megközelítés
Az ágazatközi megközelítés "a vidéki gazdaság fejlesztésére irányuló tevékenységek közötti kapcsolatot" jelenti
o A különböző ágazatok összekapcsolásának sikeréhez a LEADER-ben legalább két feltételnek kell teljesülnie:
- az integrált megközelítést értő irányításnak helyi szinten
- a különböző ágazatok közötti horizontális szakmapolitikai egybehangolásának nemzeti szinten
7. Hálózatépítés hazai és nemzetközi szinten egyaránt
A LEADER csoportok közötti hálózatépítés a feltétele annak, hogy a helyben szerzett tapasztalatok és átadható eredmények terjesztése, cseréje, a munkamódszerek és tudás továbbadása megtörténhessen
o A helyi akciócsoportok térségek közötti és a nemzetek közötti együttműködése, továbbá a nemzetközi hálózatokkal, egyetemekkel, kutatással és fejlesztéssel stb. kiépített kapcsolatai sikertörténetként épülnek be az EU regionális politikájába.

E hét alappillér mindegyike összefügg egymással, és kihatással van a LEADER sajátos köztes és hosszú távú célkitűzéseire. A megújulást, új szemléletet, az újítások középpontba helyezését a vidéki emberek sajátos szükségletei indokolják:
o A mai gazdasági környezetben létkérdés, hogy a mezőgazdaság mellett új vagy kiegészítő megélhetési lehetőségeket találjanak
o A LEADER újító jellege a helyi erőforrásokra támaszkodó, új ötleteken alapuló, változatosabb kereskedelem, ipar és szolgáltatások támogatását jelenti
o A helyi szereplők kezdeményezése, mely segítségével a terület által kínált sajátos kihívásokra találnak új, életképes megoldást.
o Az ágazatközi megközelítés "a vidéki gazdaság fejlesztésére irányuló tevékenységek közötti kapcsolatot" jelenti
o A különböző ágazatok összekapcsolásának sikeréhez a LEADER-ben legalább két feltételnek kell teljesülnie:
o az integrált megközelítést értő irányításnak helyi szinten
o a különböző ágazatok közötti horizontális szakmapolitikai egybehangolásának nemzeti szinten
o A LEADER csoportok közötti hálózatépítés a feltétele annak, hogy a helyben szerzett tapasztalatok és átadható eredmények terjesztése, cseréje, a munkamódszerek és tudás továbbadása megtörténhessen
o A helyi akciócsoportok térségek közötti és a nemzetek közötti együttműködése, továbbá a nemzetközi hálózatokkal, egyetemekkel, kutatással és fejlesztéssel stb. kiépített kapcsolatai sikertörténetként épülnek be az EU regionális politikájába